Ziekte en verzuim

Bij ziekte van uw kind moet u dit ons ’s morgens tussen 08.00 uur en 08.25 uur (via de basisschoolapp of telefonisch) melden. Bij afwezigheid zonder bericht nemen wij altijd contact met u op. Wanneer uw kind een besmettelijke kinderziekte of hoofdluis heeft, is het van belang dit direct door te geven.

Registratie verzuim

De leerkrachten registreren elke dag de afwezige kinderen. Hierbij maken we onderscheid tussen ziekteverzuim, geoorloofd verzuim en ongeoorloofd verzuim.

Geoorloofd verzuim

Verlof dient via de basisschoolapp of schriftelijk aangevraagd te worden bij de directie van de school. Hiervan ontvangt de aanvrager altijd een reactie. Bij een eventuele afwijzing wordt de reden vermeld.

 

  • Religieuze feesten. Voor sommige religieuze feesten mag een kind thuis blijven. Natuurlijk moet dit wel vooraf met ons besproken worden;
  • Vijfjarigen. Als een kind vijf jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het, in uitzonderlijke gevallen, enkele uren per week (maximaal 5 uur) thuisblijven. Dit gebeurt altijd in overleg met de school. Een vijfjarig kind mag niet zomaar een dagje  thuisblijven.
  • Belangrijke gebeurtenissen. Voor een huwelijk of sterfgeval binnen de familie kan een kind vrij krijgen. Ook voor jubilea, verhuizingen, ernstige ziekte van familieleden en andere belangrijke persoonlijke omstandigheden geldt dit. Verlof dient vooraf via de app of schriftelijk bij de school aangevraagd te worden. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de groepsleerkrachten, de directie of op de website.

Ongeoorloofd schoolverzuim

Als regel mogen wij buiten de reguliere schoolvakanties geen extra vakantieverlof geven. Een kind mag dus niet van school wegblijven om bijvoorbeeld op wintersport te gaan of familie in het buitenland te bezoeken.

 

Op deze regel is één uitzondering: soms kan een ouder/verzorger vanwege het werk niet op vakantie tijdens de reguliere vakantieperiodes van het lopende schooljaar. Alleen dan kunnen we eventueel extra dagen verlof geven (maximaal 10 dagen per schooljaar). Dit verlof mag niet vallen in de eerste 2 weken na de zomervakantie.

Voor dit extra verlof moet schriftelijk, minimaal 8 weken van tevoren, toestemming gevraagd worden aan de school. Bij het verzoek moet een werkgeversverklaring gevoegd worden, waaruit blijkt dat verlof binnen de reguliere schoolvakanties voor niet mogelijk is.

 

Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directie – conform de leerplichtwet – verplicht dit binnen 3 dagen schriftelijk te melden aan de ambtenaar die de leerplichtwet controleert.

Extra aandachtspunten

Is een kind vier jaar? Dan is het niet leerplichtig. Desondanks gelden dezelfde regels als voor de andere kinderen op school. Het kind mag niet zomaar zonder verlofaanvraag thuis gehouden worden.

 

Uitgebreidere informatie over regelgeving voor extra vakantieverlof kunt u opvragen bij de directie.