Ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer ondersteuning, begeleiding of aandacht nodig. Met passend onderwijs zorgen wij ervoor dat ieder kind onderwijs op maat krijgt. Samen met de ouders bepalen we het juiste traject voor ieder kind. Meestal kan het kind op de eigen school extra begeleiding krijgen. Dat heeft ook de voorkeur.

Zorg

We vinden het belangrijk dat de zorg zoveel mogelijk in de eigen klas plaatsvindt. Deze zorg is samen met de interne begeleider, leerkracht, ouders en eventuele externe partners afgestemd. Het kind staat centraal en moet zich prettig voelen, dat is ons uitgangspunt.

Levelwerk

Bij de Kersentuin hechten we veel waarde aan de groei van alle kinderen. Voor sommige leerlingen valt dit buiten het reguliere klasprogramma. Daarom bieden we het Levelwerk-programma aan, waarin we samenwerkend en projectmatig te werk gaan. Het hoofddoel is het ontwikkelen van de hogere denkvaardigheden van kinderen, zoals analyseren, evalueren en creëren. 

De selectie van leerlingen voor het Levelwerk-programma vindt zorgvuldig plaats in overleg met de leerkracht van Levelwerk, de groepsleerkracht, de intern begeleider en de ouders. Na elk project wordt geëvalueerd of de leerlingen geschikt zijn om door te gaan met het uitdagende programma. 

Wat kun je verwachten van het Levelwerk: 

  • Bij Levelwerk gaan we samenwerkend en projectmatig aan de slag 
  • De kinderen leren werken met de hoge denkvaardigheden analyseren, evalueren en creëren  
  • Tijdens het gehele proces leren de kinderen om om te gaan met hun eigen leerkuil 
  • Ze leren om gebruik te maken van een TASK-model (hoe moet je een taak/plan aanpakken) 
  • Ze worden uitgedaagd om divergent en convergent te denken 
  • Waar mogelijk, wordt er gebruik gemaakt van de 21eeuwse-vaardigheden 
  • De leerlingen presenteren na afloop hun project aan de klas(sen) 

 

Plusklas

Met de invoering van Passend Onderwijs heeft Eenbes Basisonderwijs zich een doel gesteld: passend onderwijs voor alle leerlingen en dus ook voor leerlingen die hoogbegaafd zijn. Eenbes Basisonderwijs heeft daarom besloten de ondersteuning voor hun leerlingen uit te breiden in de vorm van een bovenschoolse plusklas voor hoogbegaafde leerlingen. Op deze manier kunnen we tegemoet komen aan datgene wat deze groep leerlingen nodig heeft.

Dit betekent voor de scholen:

  • dat signaleren van hoogbegaafdheid zorgvuldig en transparant plaatsvindt;
  • dat de lesstof voor deze kinderen compacter gemaakt wordt en verrijkt en verbreed wordt als dat nodig is;
  • dat hoogbegaafde kinderen een speciaal lesaanbod krijgen, door middel van een plusklasochtend in de week, als zij dat nodig hebben.

Voor onze school is deze Plusklas gevestigd in Geldrop.

Passend onderwijs

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Helmond – Peelland PO.  Hierin werken schoolbesturen samen om de zorg voor de kinderen uit deze regio te optimaliseren. Dit is bedoeld om kinderen met een speciale zorg zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs te houden. In het schoolondersteuningsprofiel  is beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op school.