Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We vinden het van belang dat je op de hoogte bent van wat er op school gebeurt, zoals toetsen, uitjes en evenementen, maar natuurlijk ook de ontwikkeling van het kind. Het zou fijn zijn als je ons ook op de hoogte houdt van belangrijke gebeurtenissen thuis, zodat we een compleet beeld hebben. Samenwerking tussen school en thuis is namelijk van groot belang voor het welzijn van het kind. We houden op verschillende manieren contact met je, zoals oudergesprekken, nieuwsbrieven, de Basisschoolapp en iedere week met een weekmail van de groepsleerkracht. 

  Informatiebrief
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een informatiebrief over dat groepsjaar. Daarin wordt verteld over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken. 

  Ouderavond / rapporten
  Bij ons op school organiseren we enkele keren per jaar een ouderavond met 15-minutengesprekken om de ontwikkeling van de kinderen te bespreken. Dit is een gelegenheid voor ouders om (samen met hun kind) het werk van de afgelopen periode in te zien. In gesprek met de leerkracht worden de doelen van de afgelopen periode, de vooruitgang, resultaten en sociale gesteldheid van het kind besproken. We vinden het belangrijk om ouders te betrekken bij de ontwikkeling van hun kind en daarom kunnen ouders ook buiten deze geplande momenten om altijd bij ons terecht voor een extra gesprek. Samen bespreken we dan eventuele extra hulp of uitdagingen waar het kind behoefte aan heeft. 

  Kortom, bij ons op school staan we altijd klaar voor ouders en kinderen om te zorgen voor een goede ontwikkeling en een fijne leeromgeving! 

  Basisschoolapp
  Via de Basisschoolapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt. 

  Nieuwsbrief
  Maandelijks ontvangen ouders onze nieuwsbrief, de Kersvers. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Alle kinderen moeten iedere dag iets te eten en te drinken meenemen. Tijdens de ochtendpauze eten alle kinderen fruit. Voor de lunchpauze moeten kinderen hun eigen lunch meenemen.

 • Verjaardagen

  Bij verjaardagen vinden kinderen het leuk om te trakteren. Wij willen hiervoor liever geen bindende regels opleggen, maar we stellen het zeer op prijs wanneer je voor de kinderen iets gezonds mee geeft. In de kleutergroepen mogen de ouders van de jarige het verjaardagsfeest bijwonen.

 • Vertrouwenspersoon

  Mochten er problemen zijn, dan is het natuurlijk prettig dat je die eerst probeert op te lossen met de direct betrokkene(n). Wanneer dit niet naar tevredenheid verloopt, kun je contact opnemen met de directie. Mocht dit ook geen oplossing bieden, dan heeft onze school een procedure voor melding en afhandeling van klachten

  Klachtenregeling
  Bij klachten hanteert ons kindcentrum het model klachtenregeling van de klachtencommissie Stichting KOMM. De Stichting KOMM is een onafhankelijke regionale klachtencommissie. Zij onderzoekt klachten en adviseert het bestuur van de school over te nemen maatregelen.

  Contactgegevens vind je op www.eenbes.nl

  De klachtenregeling beschrijft de procedure die gevolgd kan worden als er een klacht is. De regeling heeft o.a. betrekking op machtsmisbruik op school, seksuele intimidatie, ernstige vormen van pesten, discriminatie, racisme, agressie en lichamelijk geweld. De regeling geeft aan hoe je klachten verder kunt bespreken met de interne contactpersonen of met de externe vertrouwenspersonen en ook hoe je een klacht kunt indienen bij de klachtencommissie. Op ons kindcentrum ligt de klachtenregeling ter inzage.  Je kunt deze ook vinden op www.eenbes.nl

  Interne contactpersoon
  Onze interne contactpersoon is gemakkelijk aanspreekbaar, zowel voor de kinderen als voor hun ouders.

  Wat doen de interne contactpersonen?

  • luisteren naar de klacht;
  • informatie geven over de klachtenprocedure;
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon;
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon;
  • contact houden met de leerling/ouders.

  De interne contactpersoon van onze school is:
  Leon van der Vleuten – leon.vandervleuten@eenbes.nl

  Externe vertrouwenspersoon
  Aan onze school zijn ook externe vertrouwenspersonen verbonden. Hier kun je ook gebruik van maken.

  Wat doet de externe vertrouwenspersoon nog meer dan de interne contactpersoon?

  • nadere informatie geven over de klachtenprocedure;
  • zo nodig bemiddelen in de situatie;
  • adviseren en ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie Stichting KOMM of bij aangifte bij de (zeden)politie;
  • ondersteuning bieden tijdens de klachtenprocedure;
  • zo nodig verwijzen naar professionele hulpverlening;
  • contact houden met de interne contactpersoon op school om de belangen van de leerling te bewaken.

  De Eenbes werkt met een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon. Zij ondersteunen je als je een klacht hebt die je niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school.

  De externe vertrouwenspersoon, El Theuws,  is een deskundige van &Zelf . De interne contactpersoon van de school verwijst je naar haar door als je er samen niet uitkomt.

  Mevrouw El Theuws

  el.theuws@enzelf.nl

  06-12407652

 • Medezeggenschapsraad

  De Medezeggenschapsraad (MR) van De Kersentuin bestaat uit 4 leden: 2 ouders en 2 leerkrachten. De ouders worden gekozen door middel van verkiezingen. De MR praat actief mee over alle beleidszaken die de kinderen – direct of indirect aangaan. Dit zijn zaken als veiligheid, het schoolplan en huisvesting.

  De MR heeft instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat het schoolbestuur bij bepaalde besluiten eerst het advies van de MR moet inwinnen en soms zelfs pas een besluit kan nemen als de MR het daarmee eens is. Naast deze formele bevoegdheden is de MR vooral een orgaan voor vragen en opmerkingen van ouders en leerkrachten en natuurlijk een klankbord voor de directie. De MR wil graag de actieve inbreng van ouders horen en hier actief mee aan de slag gaan. Mocht je iets willen bespreken of kenbaar willen maken, dan kunnen je je altijd tot een van de leden wenden. Per mail zijn zij te bereiken op mrkersentuin@eenbes.nl.

  De MR vergadert ongeveer één keer per zes weken. Bij dat overleg is op verzoek vaak de directeur als adviseur aanwezig.

  Samenstelling
  De volgende ouders zijn lid:
  Linda Govers-Wagner

  De volgende teamleden zijn lid:
  Virgillea van Balkom
  Maud Raaijmakers

 • Ouderraad

  In de ouderraad zitten ouders die graag iets extra’s willen betekenen voor ons.  Vanuit de ouderraad zijn er werkgroepen gevormd die een eigen ondersteunende taak hebben. Zo organiseren ze mee met feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Ze zijn verantwoordelijk voor het innen van de ouderbijdrage en werken mee aan allerlei activiteiten op en rond de school.

  De ouderraad komt maandelijks bij elkaar. Bij dit overleg is ook een vertegenwoordiging vanuit het team en vanuit de kinderdagopvang aanwezig. Zo kunnen we samen nadenken over leuke activiteiten voor de kinderen en de taken goed verdelen.

  Aan het begin van het schooljaar zullen er intekenlijsten zijn waarop je als ouder kunt aangeven of je bij een activiteit wilt helpen of mee wilt organiseren bij de activiteiten. Indien je dit kenbaar maakt, zal je bij de voorbereiding benaderd worden om deel te nemen in de werkgroep.

  Mocht het je leuk lijken om een activiteit mee te organiseren of mee te helpen, en je hebt dit niet kenbaar gemaakt op de intekenlijsten dan kun je dit ook doorgeven door een mailtje te sturen naar orkersentuin@eenbes.nl.

  De huidige ouderraad is als volgt samengesteld:
  Voorzitter: Wendy Pijnenburg
  Penningmeester: Rob Nieuwstraten
  Secretaris: Debbie Bollen

  Overige leden:
  Marieke Adelaars
  Rianne Hampton
  Frances van Heertum
  Evelyne Janssen
  Danique van Rooij
  Ludie van Rijsingen
  Linda van der Steen
  Mirjam Vogels

  Ouderbijdrage
  Om de activiteiten te organiseren heeft de ouderraad uiteraard geld nodig. Deze extra’s zitten niet in het budget van de school, maar worden betaald uit de verzamelde gelden van de ouderraad. Om deze gelden jaarlijks aan te vullen, vragen wij een kleine bijdrage.

  Wij vragen voor het schooljaar 2023/2024 per kind  €37,50.

  Bijdrage
  Heb je ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht kom je in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.  

  Heb je vragen en/of opmerkingen dan vertrouwen wij erop dat je een van onze OR leden zult aanspreken. Tevens zijn wij te bereiken per mail. Ons mailadres is orkersentuin@eenbes.nl.

  Graag tot ziens bij onze activiteiten!

  Brief ouderbijdrage Machtigingsformulier

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.45 uur.
  Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.30 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze (10.15 uur tot 10.30 uur), als tussen de middag (12.15 uur tot 12.45 uur) spelen alle kinderen buiten en wordt er door leerkrachten gesurveilleerd.

  Gym
  Op donderdag gymmen de kinderen van groep 1-2 in de speelzaal van de school. De groepen 3 t/m 8 gymmen in Sporthal de Weijer.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5  januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vakantierooster schooljaar 2024-2025

  Herfstvakantie
  21 t/m 25 oktober 2024
  Kerstvakantie
  23 december 2024 t/m 3 januari 2025
  Voorjaarsvakantie
  3 t/m 7 maart 2025
  Meivakantie
  21 april t/m 2 mei 2025
  Bevrijdingsdag
  5 mei 2025
  Hemelvaart
  29 en 30 mei 2025
  Tweede Pinksterdag
  9 juni 2025
  Zomervakantie
  7 juli t/m 15 augustus 2025
 • Studiedagen

  Lesvrije studiedagen 2023-2024

  maandag     02 oktober 2023
  maandag     13 november 2023
  woensdag    06 december 2023
  woensdag    06 maart 2024
  dinsdag        21 mei 2024
  donderdag  20 juni 2024
  vrijdag          21 juni 2024

Downloads