Zo ziet ons onderwijs eruit

Wij zijn een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar in Mierlo. Ons kindcentrum staat midden in de maatschappij.

Wij vinden dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur; daarom werken we samen met ouders en met betrokkenen uit de directe omgeving.

In ons kindcentrum bieden we met diverse partners, binnen een veilige en stimulerende omgeving een samenhangend programma van opvang en onderwijs. We stemmen ons aanbod zo af dat we een doorgaande ontwikkelings-, leer- en zorglijn voor de kinderen kunnen bieden.

Lees hier onze missie en visie.

Onderwijs in beweging

De Kersentuin is bij uitstek de plek waar wij door samenwerking en betrokkenheid voor een prettige en rijke leeromgeving zorgen. We maken gebruik van moderne methodes en media, die aansluiten bij en gericht zijn op de toekomst. We werken samen met de kinderen aan hun sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden. We hebben hoge verwachtingen en we werken er aan om kinderen zoveel mogelijk uit zichzelf te laten halen. 

In ons kindcentrum zoeken we steeds naar de balans tussen persoonlijke ontwikkeling en de leerprestaties van het kind. Enerzijds komen we sterk tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Dit komt tot uiting in onze manier van werken. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin samenwerken, respect, zorg en aandacht ook belangrijke vaardigheden zijn om te leren.

In onze ‘tuin’ krijgen de kinderen de kans om te groeien.

Kleinschaligheid

Dat de juf van groep drie de kinderen van groep acht bij naam kent en andersom, is heel normaal binnen onze school. Onze klassen zijn vaak kleiner dan op andere scholen, waardoor er alle aandacht is voor iedere afzonderlijke leerling en we kinderen optimaal kunnen voorbereiden op het vervolgonderwijs. Er is onderling respect; rangen en standen kennen we niet, want iedereen is gelijk.

Jong en oud werken samen.

Rust in de school

Wij vinden een veilig pedagogisch klimaat een vereiste. Onze medewerkers zijn zich bewust van hun gedrag tegenover de kinderen. Ze weten wat wel en niet gewenst is. We zorgen dat het sociaal klimaat op school zo prettig mogelijk is.  Aan het begin van het jaar stellen de kinderen samen met hun leerkracht eigen groepsregels op, waar ze zich aan houden. Deze regels bespreken we ook regelmatig.

Onze kijk op onderwijs is altijd in ontwikkeling, al houden we graag vast aan duidelijke structuren die kinderen rust en overzicht geven. Ons team is stabiel gedurende het schooljaar, met een mooie balans tussen ervaren leerkrachten en een nieuwe lichting docenten. De indeling van ons gebouw is gericht op ontmoeten en samenwerken: de verschillende klaslokalen liggen in een cirkel met in het midden het leerplein, het kloppend hart van onze school.

Leren van elkaar

Heldere communicatie en een samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, met ouders en verzorgers is onmisbaar om de schooldagen georganiseerd en prettig te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van het welzijn van ieder kind onderhouden we via meerdere kanalen over en weer contact. We vinden het belangrijk om vindbaar en bereikbaar te zijn, zowel online als in levende lijve. Met de leerlingenraad, ouderraad en de medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, blijven schooldirectie en overkoepelend bestuur het hele jaar door in gesprek. Binnen ons team leren we dagelijks van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling en streven we een verbetercultuur na: iedere dag een beetje beter. Ook met het middelbaar onderwijs in onze regio zijn de contacten goed. Zo houden we binding met onze achterban, kartrekkers en samenwerkingspartners.