Onderwijs

De organisatie van ons onderwijs

Onderbouw

De kinderen van leerjaar 1, 2 en 3 werken het grootste deel van de dag in hun stamgroep. Het onderwijs is zo georganiseerd dat in de groep 2-3 er ruimte is voor gerichte instructie (lezen, rekenen, schrijven) aan de kinderen van groep 3. De kinderen van groep 2 spelen op die momenten buiten, of krijgen ook instructie. Die instructies vinden plaats in stamgroep 1-2 óf door middel van de extra ondersteuning (menskracht) die we inzetten in de onderbouw. De verwerking van de lesstof vindt plaats in de eigen stamgroep.

 

Middenbouw en bovenbouw

Tot aan de middagpauze werken we met de stamgroepen 4, 5-6 en 7 en 8 in de eigen groep aan taal, rekenen en technisch en begrijpend lezen. De stamgroepleerkracht verzorgt deze instructies. We hanteren een parallel rooster binnen de unit. Daar waar nodig kunnen kinderen een vak op een meer passend niveau volgen.

's Middags is er ruimte voor de andere vakken, deze worden binnen de unit aangeboden. De stamgroepleerkrachten van de unit stemmen met elkaar af wie welke vakken aanbiedt. In sommige gevallen, bijvoorbeeld tijdens wereldoriëntatie, werken de leerlingen samen met de andere leerlingen in de unit. We sluiten de dag weer af in de stamgroep.

BCO onderwijsadvies ondersteunt ons bij de implementatie van deze werkwijze.

 

Verkeersveiligheid / BVL

 

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.