Onderwijs

Profiel van onze school

Onze school staat midden in de maatschappij. Wij vinden dan ook dat onze verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur, maar dat we deze samen met ouders en met de omgeving vorm moeten geven.

 

In onze school zijn de kinderen verdeeld in stamgroepen van ongeveer 25 kinderen. De kinderen volgen de lessen in de kernvakken (rekenen, taal, lezen) in deze stamgroep met de stamgroep-leerkracht. De andere vakken volgen ze met hun eigen stamgroep in workshops, waarbij ook andere leerkrachten worden ingezet. Bij alle vakken krijgen ze steeds leerstof die aansluit op hun ontwikkelingsniveau.

 

In de maatschappij ligt de nadruk steeds meer op het individu en de prestaties.  Op onze school zoeken we hierin een goede balans. Enerzijds komen we zo tegemoet aan de individuele ontwikkelingsbehoefte van het kind. Anderzijds laten we kinderen zien dat ze onderdeel zijn van een samenleving waarin samenwerken, respect, zorg en aandacht ook belangrijke vaardigheden zijn om te leren. We laten zien dat onze maatschappij multicultureel is; dat er plaats is voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloof.

 

We hechten veel waarde aan een goede sfeer. Er is veiligheid en structuur.

  

Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen en investeren in cognitieve, creatieve en sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij laten we ons aanbod zo goed mogelijk aansluiten bij de ontwikkelbehoefte van de kinderen. Dit doen we door regelmatig doelstellingengesprekken te voeren met de kinderen en hun ouders. We zorgen dat alle kinderen een goede basis hebben voor het voortgezet onderwijs en de maatschappij waarin ze leven. 

 

Verkeersveiligheid / BVL

 

Het verkeer en de veiligheid rondom de school is voor iedereen even belangrijk. Om deze verkeersactiviteiten te ondersteunen, is er een verkeerscommissie op school actief. Leerkrachten en ouders hebben zich het doel gesteld om het door ons behaalde Brabant Verkeersveiligheidslabel (BVL) te behouden en daarnaast activiteiten te organiseren die een groter verkeersbewustzijn creëren onder kinderen, ouders en leerkrachten.