Zorg

Leerlingvolgsysteem

Op kindcentrum De Kersentuin  wordt  gewerkt met een uitgebreid leerlingvolgsysteem. Met behulp van dit leerlingvolgsysteem kunnen wij zien waar uw kind staat in zijn of haar ontwikkeling.

In de groepen 1 en 2 wordt regelmatig geobserveerd. Hier registreren we de voortgang in het volgsysteem “KIJK 1-2”. In de groepen 3 t/m 8 nemen we methode gebonden toetsen af. Daarnaast gebruiken we voor het leerlingvolgsysteem de niet methode gebonden toetsen van Cito voor alle kinderen van groep 1 t/m 8. Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maken we gebruik van het volgsysteem ZIEN.

We houden van alle kinderen dagelijks een digitaal dossier bij. Hierin staan de gegevens van het kind, verslagen en besprekingen, toetsresultaten, rapporten en onderzoeksverslagen. De school draagt er zorg voor dat gegevens beschermd zijn volgens de normen van de Wet op Persoonsregistraties. 

Leerplan

Ieder kind heeft op school zijn eigen coach. Dit is de leerkracht van de stamgroep. Regelmatig bespreekt de coach de leerling met de intern begeleider en met de overige collega's. Er wordt gekeken welk niveau het kind heeft en wat het kind nodig heeft om zo goed mogelijk te kunnen functioneren. Dit wordt per vakgebied weggezet in een niveau en resulteert in een leerplan voor de leerling en voor de stamgroep als geheel.

 

Passend onderwijs

Ons kindcentrum maakt onderdeel uit van Samenwerkingsverband Helmond – Peelland PO.  Hierin werken schoolbesturen samen om de zorg voor de kinderen uit deze regio te optimaliseren. Dit is bedoeld om kinderen met een speciale zorg zoveel mogelijk in het reguliere basisonderwijs te houden. In het schoolondersteuningsprofiel  is beschreven welke extra ondersteuning de school kan bieden. Het schoolondersteuningsprofiel is in te zien op school.

Samenwerking externen

De school werkt onder andere samen met het Expertise Netwerk Eenbes, schoolmaatschappelijk werk van LEV-groep Geldrop en de jeugdverpleegkundige en jeugdarts van GGD Brabant-Zuidoost. Zij nemen deel aan de besprekingen van  het zorgteam van de school.